Centralne przechowywanie dokumentów, zarządzanie nimi i uzyskiwanie do nich dostępu w ramach całego przedsiębiorstwa

 

Organizacje mogą przechowywać i organizować wszystkie dokumenty firmowe oraz zawartość w jednej centralnej lokalizacji. Użytkownicy mają spójny mechanizm do nawigowania i znajdowania odpowiednich informacji. Domyślne ustawienia magazynu mogą być modyfikowane w celu dodawania przepływu pracy, definiowania zasad przechowywania oraz dodawania nowych szablonów i typów zawartości.
 
Uproszczenie zarządzania zawartością sieci Web.
 
Można udostępnić łatwe w użyciu funkcje tworzenia, zatwierdzania i publikowania zawartości sieci Web. Strony wzorcowe i układy stron stanowią szablony wielokrotnego użytku, których stosowanie pozwala uzyskać spójny wygląd i sposób działania. Nowe funkcje umożliwiają przedsiębiorstwom publikowanie zawartości z jednego obszaru w innym (na przykład z witryn współpracy w portalu) lub ekonomiczne zarządzanie dostawą zawartości wielojęzycznej do wielu witryn intranetowych, ekstranetowych i internetowych.
 
Rozszerzenie procesów biznesowych na całą organizację.
 
Rozwiązania oparte na usługach formularzy umożliwiają bezpieczniejsze zbieranie rzetelnych informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji bez kodowania jakichkolwiek aplikacji niestandardowych. Informacje te można następnie łatwo zintegrować z systemami biznesowymi, przechowywać w bibliotekach dokumentów, używać do uruchamiania procesów przepływów pracy lub przesyłać do usług sieci Web, unikając powielania tych samych działań i kosztownych błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.
 
Usprawnienie codziennych działań biznesowych.
 
Można skorzystać z przepływów pracy w celu zautomatyzowania i lepszego uwidocznienia typowych działań biznesowych, takich jak ocenianie i zatwierdzanie dokumentów, śledzenie problemów i zbieranie podpisów. Integracja ze znanymi aplikacjami klienckimi pakietu Microsoft Office, pocztą e-mail i przeglądarkami sieci Web upraszcza interakcję użytkownika. Organizacje mogą łatwo modyfikować gotowe do użycia procesy lub definiować własne procesy za pomocą znanych narzędzi firmy Microsoft, takich jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (nowa generacja programu Microsoft Office FrontPage) czy system dla deweloperów Microsoft Visual Studio.
 
Dokładniejszy obraz sytuacji firmy
 
Firmy mogą efektywnie monitorować czynniki wpływające na jej działalność, wyposażać swoich pracowników w środki umożliwiające im podejmowanie bardziej świadomych decyzji oraz dynamicznie reagować na wydarzenia istotne dla ich działalności.
 
Przedstawianie informacji o znaczeniu krytycznym dla firmy w jednej, centralnej lokalizacji.
 
Firmy mogą tworzyć dynamiczne, interakcyjne portale analizy biznesowej, które pozwalają zestawiać i wyświetlać informacje biznesowe z odrębnych źródeł za pomocą zintegrowanych funkcji analizy biznesowej, takich jak pulpity nawigacyjne, składniki Web Part, kluczowe wskaźniki wydajności oraz technologie połączeń danych biznesowych. Scentralizowane witryny Centrum raportów dają użytkownikom jedno miejsce do znajdowania najnowszych arkuszy kalkulacyjnych, raportów lub wskaźników KPI.
 
Błyskawiczne udostępnianie informacji użytkownikom.
 
Wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa w programie Office SharePoint Server 2007 łączy osoby i dane biznesowe z dokumentami i stronami sieci Web, aby zapewnić bardziej wyczerpujące wyniki. Centrum wyszukiwania stanowi jedną zintegrowaną lokalizację, w której można znajdować zawartość, procesy, osoby i dane biznesowe odpowiednie do określonych potrzeb. Umożliwia to pracownikom i organizacjom szybsze podejmowanie decyzji na podstawie najnowszych informacji i faktów.
 
Swobodne udostępnianie danych biznesowych z zachowaniem ochrony informacji poufnych.
 
Usługi programu Excel uruchomione w programie Office SharePoint Server 2007 zapewniają dostęp do danych i funkcji analiz w czasie rzeczywistym oraz do interakcyjnych arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Office Excel z poziomu przeglądarki sieci Web. Tych arkuszy kalkulacyjnych można używać do utrzymywania i efektywnego udostępniania jednej scentralizowanej i aktualnej wersji przy jednoczesnej ochronie wszelkich poufnych i zastrzeżonych informacji osadzonych w dokumentach (na przykład modeli finansowania).
 
Podejmowanie lepszych decyzji dzięki osobistym powiązaniom biznesowym.
 
Pracownicy mogą korzystać z nowych narzędzi do zarządzania wiedzą, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości osobistych powiązań biznesowych w organizacji i poza nią, a tym samym szybciej i wydajniej łączyć się z innymi osobami. Wykorzystując te nieudokumentowane relacje biznesowe i znajdując ekspertów z danej dziedziny, można szybciej podejmować lepsze decyzje.
 
Odblokowanie danych biznesowych.
 
Wykaz danych biznesowych umożliwia integrację strukturalnych danych z aplikacji biznesowych, takich jak systemy SAP i Siebel, z programem Office SharePoint Server 2007 za pomocą składników Web Part, list, profilów użytkowników, funkcji wyszukiwania lub programistycznie. Raz zdefiniowanych, centralnie zarządzanych połączeń z systemami wewnętrznymi użytkownicy końcowi będą mogli wielokrotnie używać do uzyskiwania dostępu do danych wewnętrznych bez pisania jakiegokolwiek kodu ? łatwo przekształcając dane biznesowe w część zawartości portalu. Wykaz danych biznesowych pozwala też na zintegrowanie wewnętrznych danych biznesowych w interfejsie wyszukiwania na poziomie przedsiębiorstwa bez pisania jakichkolwiek programów obsługi protokołów, filtrów iFilter czy kodu niestandardowego.
 
Uproszczona współpraca wewnętrzna i zewnętrzna
 
Użytkownicy mogą łatwiej i bezpieczniej udostępniać wiedzę, znajdować informacje i współpracować zarówno w obrębie organizacji, jak i poza jej granicami. Mogą korzystać z pomocy partnerów i sieci klientów i używać sieci kontaktów osobistych w celu efektywnego łączenia się z innymi osobami.
 
Rozszerzenie relacji z klientami i partnerami.
 
Za pomocą inteligentnych, opartych na standardach rozwiązań formularzy elektronicznych można zbierać informacje biznesowe od klientów i partnerów za pośrednictwem przeglądarki sieci Web. Integracja protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i obsługa innych dostawców uwierzytelniania typu plug-in ułatwia pracę ze źródłami innymi niż usługa katalogowa Active Directory, tym samym upraszczając konfiguracje ekstranetowe i umożliwiając ścisłą łączność z klientami, partnerami i dostawcami.
 
Powszechna dostępność wyszukiwania na poziomie przedsiębiorstwa.
 
Wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa w programie Office SharePoint Server 2007 ma wielkie znaczenie i łączy zawartość przedsiębiorstwa, taką jak osoby i dane biznesowe, z dokumentami i stronami sieci Web, aby zapewnić bardziej wyczerpujące wyniki. Wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa jest dostępne wszędzie w programie Office SharePoint Server 2007 i ściśle zintegrowane z witrynami programu SharePoint, składnikami Web Part, listami programu SharePoint, profilami użytkowników i innymi elementami. Pozwala to użytkownikom wyszukiwać potrzebne informacje bez względu na to, gdzie nawigują w obrębie portalu. Wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa umożliwia przeszukiwanie danych biznesowych, którego wyniki można w dużym stopniu dostosowywać. Można na przykład wyświetlać określone elementy metadanych rekordów wewnętrznych.
 
Praca w dowolnym czasie i miejscu.
 
Mając dostęp do list i bibliotek dokumentów programu SharePoint w trybie offline za pośrednictwem programu Microsoft Office Outlook 2007, można się uwolnić od ograniczeń łączności sieciowej w przedsiębiorstwie. Ścisła integracja z programem Microsoft Office Groove Server 2007 jeszcze bardziej usprawnia pracę użytkowników w trybie offline.
 
Łączność i wymienianie się informacjami.
 
Nowe narzędzia do zarządzania wiedzą umożliwiają pracownikom tworzenie sieci kontaktów osobistych i korzystanie z niej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, dzięki czemu mogą szybciej i wydajniej łączyć się z innymi osobami i wymieniać z nimi informacjami.
 
Personalizowanie operacji.
 
Witryny z kategorii Moja witryna zapewniają użytkownikom całkowicie spersonalizowane interfejsy ? dla każdego użytkownika jest przeznaczona inna witryna. W każdej witrynie można przechowywać, przedstawiać i wyświetlać zawartość, informacje i aplikacje w kontrolowany sposób a także zarządzać nimi. Każda witryna może też być używana do przedstawiania informacji o użytkowniku, na przykład o jego umiejętnościach i rolach, współpracownikach i przełożonych, grupach i listach dystrybucyjnych, do których on należy, oraz o dokumentach, nad którymi pracuje. Ponadto każda witryna zawiera rygorystyczne mechanizmy nadzoru nad zachowaniem prywatności oraz rozszerzone mechanizmy zabezpieczeń, aby każdy użytkownik mógł decydować, kto i w jakim zakresie może wyświetlać jego informacje. Witryny z kategorii Moja witryna można w pełni dostosowywać do indywidualnych wymagań.
 
Zwiększanie możliwości systemu informatycznego, aby wspierał strategię firmy
 
Firma może zwiększyć elastyczność swojego systemu informatycznego, aby lepiej dostosowywał się on do jej potrzeb, oraz zmniejszyć liczbę utrzymywanych platform dzięki obsłudze intranetu, ekstranetu i aplikacji sieci Web na potrzeby całego przedsiębiorstwa przy użyciu jednej zintegrowanej platformy.
 
Współdziałanie z większą liczbą rozwiązań.
 
Program Office SharePoint Server 2007 jest oparty na skalowalnej architekturze i zapewnia obsługę usług sieci Web i standardów współdziałania, w tym formatu XML i protokołu Simple Object Access Protocol (SOAP). Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia również bogate, otwarte interfejsy API oraz programy obsługi zdarzeń dla list i dokumentów. Umożliwia to integrację z istniejącymi systemami i zapewnia elastyczność dołączania nowych rozwiązań informatycznych firm innych niż Microsoft. Obsługa integracji protokołu LDAP dla innych dostawców uwierzytelniania typu plug-in ułatwia pracę ze źródłami niebędącymi usługą katalogową Active Directory. Gotowe do użycia składniki Web Part WSRP Consumer umożliwiają integrację z innymi rozwiązaniami portalowymi zgodnymi z WSRP.
 
Umożliwianie działowi informatycznemu skupienia się na zadaniach o znaczeniu strategicznym.
 
Użytkownicy mogą teraz tworzyć witryny, inicjować przepływy pracy, samodzielnie konfigurować aplikacje, uzyskiwać dostęp do danych wewnętrznych, definiować zabezpieczenia na poziomie elementu, przywracać usunięte elementy i wykonywać inne zadania bez pomocy pracowników działu informatycznego. Ta zmniejszona zależność użytkowników od działu informatycznego zwiększa produktywność i pozwala działowi informatycznemu koncentrować się na zapewnianiu organizacji naprawdę wartościowych usług. Wykaz danych biznesowych umożliwia definiowanie i wdrażanie konfiguracji aplikacji biznesowych, które pozwalają na uzyskanie dostępu do danych przechowywanych w systemach wewnętrznych. Funkcja ta może być wielokrotnie używana przez użytkowników biznesowych do tworzenia spersonalizowanych widoków danych biznesowych bez opracowywania jakiegokolwiek kodu niestandardowego.
 
Uproszczone wdrażanie systemu i zarządzanie nim.
 
Zarządzanie farmą serwerów sieci Web, wdrażanie nowych elementów zawartości i zarządzanie synchronizacją w tych witrynach jest teraz znacznie prostsze. Wdrażanie można przeprowadzać metodą ?zstępującą? lub ?wstępującą?. Gotowe do użycia szablony startowe witryn dla typowych witryn sieci Web z szablonami układów Obszar i Strona oraz ze wstępnie skonfigurowaną nawigacją upraszczają tworzenie witryny. Ponadto ulepszone funkcje tworzenia kopii zapasowych zawartości i jej przywracania pomagają informatykom planować tworzenie kopii zapasowych, tworzyć kopie zapasowe zbiorów wielu witryn, a następnie przywracać poszczególne witryny.
 
Zaawansowane narzędzia do monitorowania systemu oraz śledzenia i monitorowania informacji o użyciu.
 
Narzędzia te pomagają szybciej wykrywać i rozwiązywać problemy oraz zwiększają wydajność operacyjną infrastruktury systemu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności Zamknij